วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

จำนวนเต็ม

จำนวนเต็มคือจำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ และจำนวนเต็มศูนย์